ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Pożegnanie Maturzystów'2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Apel z okazji Świąt Wielkanocnych 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Pierwszy Dzień Wiosny 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Kangur Matematyczny 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Konkurs Walentynkowy - "Prosto w serce"
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Czym pachną Święta 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Olimpiada Wiedzy o Żywności 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Dzień z życia gospodarza i gospodyni 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru
Informacje

Rekrutacja 2021/2020

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
NA ROK SZKOLNY 2021/22
dla uczniów klas szkół podstawowych
-
Branżowa Szkoła I stopnia im. Hipolita Cegielskiego nr 2 w Złotowie

§ 1

Na podstawie Zarządzenia Nr 110.1.8.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 r. oraz na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2, art.161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) ustala się Regulamin Rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

§ 2

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:

 1. potrzeb środowiska;
 2. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
 3. kontaktów z Biurem Pracy;
 4. decyzji organu prowadzącego.

§ 3

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).
 4. Branżowej Szkoły I stopnia im. Hipolita Cegielskiego nr 2 w Złotowie przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.
 5. Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Złotowie prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie rekrutacji elektronicznym, poprzez składanie wymaganej dokumentacji w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

§ 4

Postępowanie rekrutacyjne

 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.
 2. Jeżeli w szkole, do której jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli lub przedstawiciela organu prowadzącego.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
  1. dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe;
  2. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
 4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

§ 5

Zadania komisji rekrutacyjnej

§ 6

 Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8pkt
dopuszczający – 2pkt.

 Przedmioty brane pod uwagę przy przeliczaniu punktów:

j. polski, matematyka, technika, informatyka

m.in. zawody:

j. polski, matematyka, technika, informatyka

j. polski, matematyka, technika, informatyka

j. polski, matematyka, technika, informatyka

j. polski, matematyka, technika, informatyka

§ 8

Do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie od pracodawcy o możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu.
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 3. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. Zaświadczenie /zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 7, jeśli uczeń takie posiada.
 5. Dwie fotografie legitymacyjne.
 6. Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie w celach związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.

§ 9

 1. Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (Zaświadczeniem od pracodawcy o możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu); w postępowaniu uzupełniającym: od 3 sierpnia 2021 do 5 sierpnia 2021 r.
 2. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły ponadpodstawowej świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; w postępowaniu uzupełniającym: 16 sierpnia 2021 r.
 4. Od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie i psychologiczne; w postępowaniu uzupełniającym: od 3 sierpnia do 13 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.
 5. Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz.15.00 (w postępowaniu uzupełniającym: od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00) – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile wcześniej nie zostały złożone,
  2. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  3. zaświadczenia od pracodawcy o możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu, o ile wcześniej nie zostały złożone,
 6. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych; w postępowaniu uzupełniającym: 23 sierpnia 2021 r.
 7. 2 sierpnia 2021 r. – poinformowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole; w postępowaniu uzupełniającym: 23 sierpnia 2021 r.

 

Obowiązuje elektroniczny nabór do naszych szkół.
W związku z tym zachęcamy do logowania się już od 15 czerwca przez  poniższy link i wybranie naszej  szkoły jako szkołę pierwszego wyboru.

zaloguj się - link

Do zobaczenia.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy